Στοιχεία Εταιρείας

Οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)


Οικονομικές καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

2018

2017

2016

2015

2014


Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)


Έκθεση Πεπραγμένων Εταιρειών Ομίλου

2018

2017

2016

2015

2014