Στοιχεία Εταιρείας

Οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

2023

2022

2021

2020


Οικονομικές καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

2018

2017

2016

2015


Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις Θυγατρικών Εταιρειών

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)


Έκθεση Πεπραγμένων Εταιρειών Ομίλου

2018

2017

2016

2015

2014