Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ), είτε κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου https://www.depa-int.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), είτε κατά τη σύναψη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας με τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, στο πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων της, ενδέχεται να συλλέγει, επεξεργάζεται, διαβιβάζει και αποθηκεύει δεδομένα τα οποία εμμέσως ή αμέσως οδηγούν σε ταυτοποίηση με φυσικά πρόσωπα (εφεξής Προσωπικά Δεδομένα). Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας. Ειδικότερα, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, και εν γένει εσφαλμένου χειρισμού, τα οποία είναι κατάλληλα για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
Περαιτέρω, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ δηλώνει ότι δεσμεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ιδιαίτερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται πλήρως με το νομοθετικό πλαίσιο.

2. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

α. Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ είναι ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

β. Σας καλούμε να διαβάσετε την παρούσα προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, καθώς και για τη χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

γ. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και μην παρέχετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

2.1. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

α. Για την απλή περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, υπό την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας, δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο σας.

β. Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, e-mail, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

γ. Επίσης, κατά την εγγραφή, συλλέγεται η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/χρήστη, ενώ επίσης, αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή του χρήστη

δ. Μία σελίδα δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης:

i. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,
ii. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και
iii. επισκέπτεται τις σελίδες της.

2.2 Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν την εγγραφή σας, επιτρέποντάς σας την επίσκεψη και περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η εγγραφή σας για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που αποκρύψετε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα και υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου. Για παράδειγμα, αν είστε έμπορος πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παράσχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά εσάς.

2.3 Τήρηση Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ τηρεί απαρέγκλιτα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ σας ενημερώνει ότι δύναται να διοχετεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεσή σας,

– στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα, καθίσταται αναγκαία για την υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι οι τρίτοι που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που ως επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας καταθέτετε σε αυτή μόνο αν και στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς τις εν λόγω υπηρεσίες.

– εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτον είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.4 Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους ή στους εργαζόμενους της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την Ιστοσελίδα, η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα. Όσον αφορά τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

2.5 Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies”

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.
Τα cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της διευκόλυνσης της πλοήγησης και επομένως, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org. Επιπλέον, δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

2.6 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και παιδιά

α. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα προσώπων κάτω των 13 ετών. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες πληροφορίες που προσφέρει η Ιστοσελίδα απευθύνονται σε άτομα 18 ετών και άνω.

β. Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ δεν θα συλλέγει, χρησιμοποιεί, ή αποκαλύπτει εν γνώση της Προσωπικά Δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους, μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, μέσω δικτύου.

γ. Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράφει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης σας με τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γίνεται στα πλαίσια της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης απασχόλησης σας με τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ή εξαιτίας άλλων υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις συμβάσεις εργασίας ή τα παραρτήματα αυτών ή για την εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας ή για την Παρακολούθηση των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ή για το Σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού ή για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.

3.1 Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ , στα πλαίσια επικείμενης ή υφιστάμενης συναλλακτικής σχέσης σας μαζί της, ενδέχεται να επεξεργάζεται τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα σας:

α. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συναλλασσόμενου ή εκπροσώπου αυτού σε περίπτωση νομικών προσώπων, με σκοπό την ταυτοποίησή του και την επικοινωνία της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ με αυτόν, φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Εφορία, ποινικό μητρώο αντίγραφα συμβάσεων κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων σύνδεσης με τους αντίστοιχους διαχειριστές ενεργειακών δικτύων.

β. Ειδικά για τον τομέα παροχής φυσικού αερίου, στοιχεία της εγκατάστασης του μετρητή της εγκατάστασης του δυνητικού ή του υφιστάμενου πελάτη για την οποία έχει ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου, αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της εγκατάστασης (π.χ. μισθωτήριο), λογαριασμοί προηγούμενου προμηθευτή, δεδομένα κατανάλωσης φυσικού αερίου που λαμβάνονται από τους πελάτες ή/και τους αρμόδιους διαχειριστές, στοιχεία πληρωμών που πραγματοποιούνται, στοιχεία επικοινωνίας των δυνητικών ή υφιστάμενων πελατών.

γ. Δεδομένα στα πλαίσια συμβάσεων έργου, αγοραπωλησίας προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, αιτήματα και αναφορές στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου, προμήθειας προϊόντος ή υπηρεσίας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

3.2 Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

α. Η σύναψη, ομαλή εκτέλεση, υποστήριξη και εν γένει παρακολούθηση της συμβατικής σχέσης σας με τη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

β. Η συμμόρφωση της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ με τις υποχρεώσεις της εκ του νόμου (φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.α.).

γ. Η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, κυρίως σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της με τις αρμόδιες αρχές, για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που η ΔΕΠΑ επιδιώκει και την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της έναντι των συναλλασσομένων με αυτή.

3.3 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους

Η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ σας ενημερώνει ότι ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα σας σε τρίτους, αποκλειστικά στον βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Σας ενημερώνουμε ότι η διαβίβαση των ανωτέρω Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους είναι σύννομη όταν επιβάλλεται από τον νόμο, από δικαστική απόφαση ή όταν ορίζεται ρητά στη μεταξύ μας σύμβαση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων μας, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Δημόσιους φορείς ή αρχές και σε κάθε αρμόδια δικαστική αρχή.
Σε περίπτωση διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους σάς ενημερώνουμε ότι φροντίζουμε να διαβιβάζουμε μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα και αναγκαία για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει ή για την υλοποίηση των έννομων υποχρεώσεων μας, ενώ δεσμευόμαστε ότι οι τρίτοι διαθέτουν όλα τα αναγκαία μέτρα και εχέγγυα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τις βέλτιστες πρακτικές της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτες εταιρείες οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό δικό μας και ενεργούν μόνον επί εγγράφων συμβάσεων ή άλλων νομικών πράξεων, μόνο εφόσον παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

3.4 Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα πέντε έτη και μεγαλύτερο από είκοσι.

4. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σάς ζητηθεί η καταχώριση Προσωπικών Δεδομένων ή για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ συλλέγει στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης μαζί σας, έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε στη διόρθωση ή στην ενημέρωση και επικαιροποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας και να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το πλαίσιο στο οποίο παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς και το αίτημά σας. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εντός ενός μήνα από την υποβολή τους.
Πρέπει να κατανοήσετε ότι το αίτημα σας για διαγραφή δεδομένων υπόκειται σε όλες τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ικανοποίησης άλλων έννομων υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Είναι πιθανό, μαζί με το αίτημά σας, να ζητήσουμε την ταυτότητά σας για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις διαρροής δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα.
Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση της ΔΕΠΑ.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις για την παρούσα πολιτική ή κάποιο ερώτημα που αφορά την ιδιωτικότητα των στοιχείων σας, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, ή έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με την συμμόρφωσή μας με την αναφερόμενη Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να μας κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση σχετικά με την βελτίωση της παρούσας Πολιτικής, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην εταιρεία που βρίσκεται στη διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 92, 14121, Ηράκλειο Αττικής, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός μηνός για περισσότερες λεπτομέρειες.
Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2106475600
Fax: 2106475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 26/10/2020.

5. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική έχει ενημερωθεί στις 26/10/2020. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα δημοσιεύεται εδώ και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Συνεπώς, παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά την Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.