Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί 2023

Ανοικτός Ενωσιακός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε με Αρ. 02/23/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05.09.2023 και ώρα 12:00
Παραλαβή τευχών έως : 01/08/2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, είτε να παραλαμβάνουν, με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, τα τεύχη του διαγωνισμού από την διεύθυνση : ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 207, Αθήνα, είτε να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@depa-int.gr για την αποστολή των τευχών του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (pdf), το αργότερο μέχρι την 01/08/2023.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Διαγωνισμός 002/23